Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn và sứ mệnh

TẦM NHÌN

Hướng tới trở thành một trong những Công ty cung ứng nguồn nhân lực hàng đầu tại Việt Nam và khu vực. Định hướng cho thế hệ trẻ khởi nghiệp vững vàng, đáp ứng hoàn toàn yêu cầu về nguồn nhân lực có trình độ và hội nhập quốc tế.

 

SỨ MỆNH

* Đảm bảo lợi ích của nguồn nhân lực
– Lợi ích của đối tác
– Lợi ích của doanh nghiệp và lợi ích của xã hội.
* Nâng cao tri thức và bồi dưỡng kỹ năng cho cộng đồng, đáp ứng nhu cầu nhân lực của đất nước và quốc tế trong nền kinh tế toàn cầu hóa.

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

– Liêm chính và uy tín: với xã hội trong chất lượng nguồn nhân lực.
– Sáng tạo: là kim chỉ nam trong mọi hoạt động.
– Đoàn kết: là sự phát triển của thành công và là nền tảng cho sự phát triển vững mạnh.

Đối tác của chúng tôi